Algemene Voorwaarden van STICC

Laatst bijgewerkt 29-01-2022

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met STICC dan wel de intentie heeft een overeenkomst te sluiten met STICC voor het leveren van haar diensten en/of het leveren van producten. De opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen, tenzij hier expliciet andere schriftelijke afspraken met STICC over zijn gemaakt.

1.2 Deelnemer: iedere partij die een traject volgt en/of aanwezig is bij een (les)dag van het traject.

1.3 Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, waaronder in ieder geval wordt verstaan trainingen, workshops, coaching trajecten, consulting en andere diensten geleverd door opdrachtnemer een en ander in de ruimste zin des woords, zowel online als offline als een combinatie van beide.

1.4 Producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten

1.5 Opdrachtnemer: STICC verleent diensten en/of levert producten onder toepassing van deze algemene voorwaarden. STICC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81334702.

1.6 Opdracht: de opdracht tot het verlenen van diensten en/of het leveren van producten.

1.7 Derden: STICC kan voor haar dienstverlening derden inschakelen.

1.8 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging, mondeling afgesproken of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of trajectvoorstel.

1.9 Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten en/of het leveren van producten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASBAARHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met STICC. Ook als er derden betrokken zijn.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. Bij het vervallen van bepalingen, wordt er in overleg met de betrokken partijen overlegd om vervangende bepalingen overeen te komen. Het doel is om tot een bepaling te komen die zo dicht mogelijk bij de originele ligt.

2.4 STICC behoudt zich, te allen tijde, het recht voor om de Algemene Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat STICC de opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN PRIJSOPGAVEN

3.1 Alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen door STICC zijn geheel vrijblijvend.

3.2 STICC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

3.3 In de offerte van STICC staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door STICC voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

3.4 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 4. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien een opdrachtgever zich aanmeldt voor een traject komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de deelnemer van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien STICC deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel indien STICC uitvoering aan de overeenkomst geeft. STICC brengt deelnemer hiervan schriftelijk, na inlevering van het inschrijfformulier als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, op de hoogte.

ARTIKEL 5. ANNULERINGSVOORWAARDEN

5.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van producten, diensten en/of een traject gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

5.2 De in het vorige lid van dit artikel genoemde bedenktijd ten aanzien van diensten en/of een traject gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

5.3 Als de opdrachtgever gebruik wenst te maken van ontbindingsrecht dient dit binnen de bedenktijd per e-mail via te worden vermeldt. De opdrachtgever krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging. De opdracht wordt geannuleerd en eventueel geplande afspraken worden geannuleerd. Na annulering volgt een creditfactuur en binnen veertien dagen wordt de investering teruggestort op het gewenste bankrekeningnummer. Mochten er vragen zijn rondom annulering, dan kan hierover een e-mail gestuurd worden naar .

5.4 Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om geen gebruik te maken van een dienst of product, maar daarmee vervalt de betalingsverplichting niet. Er geldt geen niet goed geld terug garantie.

ARTIKEL 6. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Het honorarium van STICC en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door STICC steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van STICC kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

6.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

6.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan STICC over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht eenzijdig door STICC worden opgeschort, dit zonder dat STICC dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is STICC in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

6.4 Als de opdrachtgever de betaling niet verricht aan STICC of op een andere manier tekortschiet in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door STICC te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

6.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is STICC gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

6.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door STICC plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is STICC gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 7. VOORWAARDEN DEELNAME TRAJECT

7.1 In het traject deelt STICC kennis, ervaring en tools zoals werkboeken, checklists, audio’s en video’s. Deelnemers moeten zelf voldoende tijd reserveren voor het volgen van het traject en voor het maken van de opdrachten. STICC kan niet garanderen dat het volgen van de trajecten tot de gewenste resultaten leiden in de praktijk. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen en bijhouden van de lesstof en vaardigheden.

7.2 Alle content in het traject, de video´s, audio’s en werkboeken blijven eigendom van STICC. Het is niet toegestaan om dit te kopiëren, te delen of te verspreiden.

7.3 Elk programma is gebonden aan één persoon en kan niet worden overgedragen. De klant of opdrachtgever mag derden geen toegang verlenen tot de online bsuiness academie. Het verstrekte account, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, kan niet bekend gemaakt worden aan derden. Derden zijn in dit verband diegenen die geen gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen.

7.4 De opdrachtgever zorgt voor zorgvuldig gebruik en geheimhouding van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord.

7.5 Toegang tot de online business academie is voor de duur van het traject en wordt niet automatisch verlengd.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Voor zover STICC bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan STICC op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met STICC of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met STICC.

8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is STICC slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van STICC voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.3 STICC voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft STICC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan STICC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

8.5 STICC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat STICC is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor STICC kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

9.1 STICC is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

9.2 STICC houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

9.3 De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 10. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Contact

STICC
Hoofdstraat 75
8401 BX Gorredijk 

Belangrijk

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

KvK 81334702